Wettelijke vermeldingen

Website redacteur

Deze website is eigendom van ZOUK BVBA.
Bedrijfsnummer: BE0837.203.139

Maatschappelijke zetel: Lichtenberglaan 2050, 3800 Sint-Truiden - België

Directeur publicatie: Vincent Nicolaï

Ontwerp en productie: mark[DIGITALE] - marquedigitale.fr

Persoonlijke gegevens

Het surfen op deze site vereist over het algemeen niet dat gebruikers hun identiteit en persoonlijke gegevens bekendmaken. Gebruikers kan echter worden gevraagd bepaalde informatie over zichzelf te verstrekken. ZOUK BVBAhaar dochterondernemingen en filialen de gebruikers informeren dat de persoonsgegevens bestemd zijn voor ZOUK BVBA. De informatie wordt in geen geval gratis of tegen betaling aan derden doorgegeven.

Deze site gebruikt of kan cookies gebruiken. Gebruikers van deze site worden erop gewezen dat deze cookies op hun computer worden opgeslagen en bedoeld zijn om de activiteit op de site en verkeerspatronen te meten om uw ervaring te verbeteren. Een cookie bevat informatie die u bij elk bezoek aan de site identificeert. De gegevens zijn gecodeerd voor extra veiligheid. Uw browser kan worden ingesteld om u te waarschuwen voordat u cookies accepteert en u kunt ervoor kiezen ze te weigeren door ze in uw browser te blokkeren. U hoeft geen cookies te accepteren om de site te bezoeken, maar u kunt ze nodig hebben om bepaalde aanpasbare functies van de site te gebruiken.

De gebruikers van deze site hebben het recht van toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van hun persoonsgegevens. Daartoe kunnen zij te allen tijde contact opnemen met de directeur publicatie en redactie, Vincent Nicolaï, op het adres van de maatschappelijke zetel van ZOUK BVBA hierboven aangegeven of naar het e-mailadres vincent[at]nicolaï[dot]be.

De gebruikers van deze site zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en meer in het algemeen aan alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van internet, waarvan de schending kan worden bestraft met civiele en/of strafrechtelijke sancties. Zij moeten zich met name onthouden van het verzamelen of misbruiken van persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben en, in het algemeen, van elke handeling die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer, de persoonsgegevens of de reputatie van personen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, bedrijfsnamen, handelsmerken, logo's, rasnamen, tekeningen, slogans of, meer in het algemeen, alle onderscheidende tekens, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, visuals, databases, formulieren, de site zelf en al deze elementen) is beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.
Elk gebruik en/of reproductie en/of voorstelling van genoemde bedrijfsnamen, merken, logo's, rasbenamingen, tekeningen, slogans of meer algemeen alle onderscheidende tekens, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, visuals, database, formulieren van de site zelf en al deze elementen, die op de website kunnen worden geraadpleegd, is strikt verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOUK BVBA.

Elke kopie, druk, reproductie, weergave, aanpassing, exploitatie, wijziging, vertaling, volledige of gedeeltelijke verspreiding van de inhoud van deze site, op welke wijze dan ook, is onwettig en vormt een daad van namaak - met uitzondering van privé-kopieën die uitsluitend bestemd zijn voor het privé-gebruik van de kopieerder - en/of een daad van oneerlijke concurrentie en/of een daad van parasitisme, zoals omschreven in de toepasselijke wet- en regelgeving.
De creatie of het gebruik van hyperlinks naar één of meerdere pagina's van de site of naar één van de elementen ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOUK BVBA.
De site bevat hyperlinks naar andere sites. ZOUK BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen en/of verwezen en voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door de gebruikers.

Toegankelijkheid van de site / Verantwoordelijkheid

Alle informatie en documenten die via deze site toegankelijk zijn, worden verstrekt "zoals ze zijn" en "zonder vooroordelen". ZOUK BVBA geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie. ZOUK BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten, weglatingen of gedeeltelijke informatie op deze site. ZOUK BVBA behoudt zich het recht voor de inhoud van haar site te allen tijde te wijzigen of te corrigeren. De gebruiker gebruikt de gegevens en informatie op de site onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
ZOUK BVBA spant zich in om deze site toegankelijk te houden, maar is daartoe niet verplicht. De toegang tot deze site of een deel ervan kan worden gewijzigd, opgeschort of zelfs onderbroken in geval van onderhoud, bijwerking of om een andere reden, naar goeddunken van ZOUK BVBA, met name om technische of juridische redenen.
ZOUK BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke wijzigingen, opschortingen of onderbrekingen, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies of letsel, van welke aard ook, die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of informatie die via deze site is verkregen. Alle informatie, teksten, presentaties, documenten en foto's op deze site zijn niet contractueel en worden louter ter informatie gegeven.
Bovendien kan ZOUK BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de infectie van de computerapparatuur van de gebruikers door een virus of andere computerinfecties. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming tegen virussen wanneer hij de site bezoekt of documenten van de site downloadt.

Toepasselijk recht

Deze site en zijn gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze site en de wettelijke vermeldingen wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in wier rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd.

nl_NL
Door verder te surfen op onze site aanvaardt u het gebruik van cookies. Wij geven de voorkeur aan cookies Meer lezen

Scroll

Volg ons